Zakázkový list

OBCHODNÍ PODMÍNKY A PODMÍNKY POUŽITÍ SOFTWARE

společnosti Jablečné díly s.r.o.

IČO: 06888844

se sídlem Jaromírova 576/34, Nusle, 128 00 Praha 2

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 290742

kontaktní email: info@zakazkovy­list.cz

tel. číslo: +420 774 040 405

email: info@zakazkovy­list.cz

(dále jen „poskytovatel“)

Čl. 1.

Úvodní ujednání

 1. Tyto obchodní podmínky a podmínky použití software (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a upravují vzájemná práva a povinnosti poskytovatele a fyzické nebo právnické osoby (dále jen „uživatel“), která v rámci své podnikatelské činnosti využívá software Zakázkovýlist.cz dostupný na adrese www.zakazkovy­list.cz (dále jen „software“).
 2. Software je určen k evidenci jednotlivých objednávek (zakázek) právnických a fyzických osob, které v rámci své podnikatelské činnosti provozují servis elektronických zařízení především výrobní značky Apple.
 3. Za podmínek blíže stanovených licenční smlouvou uzavřenou mezi poskytovatelem a uživatelem (dále jen „smlouva“) se poskytovatel zavazuje uživateli zřídit uživatelský účet v software a umožnit užívání software k podnikatelské činnosti uživatele, za což se uživatel zavazuje zaplatit poskytovateli sjednanou cenu.
 4. Smlouva dle odst. 3. těchto obchodních podmínek je uzavřena nejpozději prvním přihlášením uživatele do uživatelského účtu v software a odsouhlasením těchto obchodních podmínek uživatelem.
 5. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před těmito obchodními podmínkami.
 6. Poskytovatel upozorňuje, a uživatel bere na vědomí, že je oprávněn znění obchodních podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ujednáním nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Uživatel dává souhlas a prohlašuje, že se s aktuálním zněním obchodních podmínek seznámil, při prvním přihlášení do software po změně obchodních podmínek.

Čl. 2.

Podmínky používání software

 1. Smlouvou poskytovatel poskytuje uživateli oprávnění k užívání softwaru (licenci). Licence ujednána jako nevýhradní, teritoriálně neomezená. Není-li stanoveno jinak, je licence časově omezena na dobu 12 měsíců ode dne uzavření smlouvy.
 2. Uživatel bere na vědomí, že software je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a je chráněn autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněné užití software.
 3. Uživatel není oprávněn licenci poskytnout třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele.
 4. Uživatel nesmí při užívání software používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící software a užívat software nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Uživatel smí software využívat pouze k účelu stanovenému v čl. 1 odst. 2. obchodních podmínek.
 6. Uživatel odpovídá za obsah zakázek, které v software eviduje. Uživatel nesmí software užívat k nelegálním účelům.
 7. Uživatel bere na vědomí, že software nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 8. Uživatel nesmí žádným způsobem reprodukovat nebo napodobovat software nebo jeho jednotlivé části a funkcionality. Uživatel nesmí napodobovat logo software. Povinnosti podle tohoto odstavce trvají i po skončení smlouvy.

Čl. 3.

Uživatelský účet

 1. Uživatelský účet v software zřizuje uživateli poskytovatel a následně přihlašovací údaje k uživatelskému účtu předá uživateli. Uživatel je povinen pro založení uživatelského účtu sdělit poskytovateli správné a pravdivé údaje. Údaje v uživatelském účtu je uživatel povinen při jakékoli změně aktualizovat. Údaje uvedené v uživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné.
 2. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 3. Uživatel nesmí umožnit přístup do uživatelského účtu třetím osobám.
 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout uživateli přístup do uživatelského účtu v případě, že uživatel poruší tyto obchodní podmínky.
 5. Poskytovatel je oprávněn uživatelský účet smazat, pokud jej uživatel po více než 2 roky nevyužívá.
 6. V případě, že uplyne doba trvání licence dle čl. 2. odst. 1. obchodních podmínek a uživatel neuhradí cenu licence na následující období, poskytovatel omezí uživateli užívání software tak, že uživatel bude oprávněn prohlížet ve svém uživatelském účtu pouze historicky založené zakázky (objednávky), ale nebude oprávněn zapisovat nové zakázky (objednávky). V případě, že uživatel neuhradí cenu licence ani po dobu následujících 12 po sobě jdoucích měsíců, je poskytovatel oprávněn uživatelský účet smazat.

Čl. 4.

Cena licence a platební podmínky

 1. Cena licence je stanovena ceníkem poskytovatele, který je dostupný na internetových stránkách: https://zakaz­kovylist.cz/. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel je oprávněn ceník jednostranně měnit. Cena licence může být rovněž stanovena na základě individuálně stanovených podmínek.
 2. Není-li stanoveno jinak, je cena licence sjednána za období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Po uplynutí tohoto období je uživatel povinen cenu licence opětovně uhradit na základě faktury vystavené poskytovatelem.
 3. Cenu licence uživatel uhradí bezhotovostním převodem na základě faktury vystavené poskytovatelem na bankovní účet uvedený ve faktuře. Cena licence se považuje za uhrazenou dnem připsání na bankovní účet poskytovatele.
 4. V případě prodlení s úhradou ceny licence je uživatel povinen k úhradě smluvního úroku z prodlení ve výši 0,1 % ceny denně.

Čl. 5.

Ochrana důvěrných informací

 1. Poskytovatel a uživatel se zavazují zachovávat naprostou mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví při plnění smlouvy nebo v souvislosti s ní. Povinnost mlčenlivosti trvá po dobu trvání smlouvy i po jejím skončení. Povinnosti mlčenlivosti může být smluvní strana zproštěna pouze písemným prohlášením druhé smluvní strany. Při porušení povinnosti mlčenlivosti vzniká právo na náhradu škody a nemajetkové újmy poškozené smluvní straně.
 2. Pro vyloučení všech pochybností poskytovatel prohlašuje, že bude zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích o zakázkách (objednávkách) zadaných poskytovatelem do uživatelského účtu a nevyužije je k vlastnímu prospěchu nebo k prospěchu třetích osob.
 3. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje též na pracovníky smluvních stran a na všechny další osoby, které smluvní strany k plnění předmětu smlouvy využily, příp. zmocnily. Smluvní strany jsou povinny zavázat povinností mlčenlivosti také všechny další osoby, které mohou s podklady druhé smluvní strany přijít do styku.
 4. Smluvní strany nesmí v jakékoliv objektivně vnímatelné formě (tj. ústní formě, písemné, v listinné, elektronické, vizuální nebo jiné podobě) sdělovat třetím stranám know-how druhé smluvní strany, důvěrné informace o podnikání druhé smluvní strany, jakož i jejích klientech, dodavatelích, cenové či jiné podmínky příslušnou smluvní stranou vyjednané nebo jinak stanovené pro veškeré služby smluvní strany, či informace, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální hodnotu a které nejsou v příslušných obchodních kruzích podnikání příslušné smluvní strany běžně dostupné nebo u kterých se z povahy dá předpokládat, že se jedná o informace neveřejné, resp. podléhající závazku mlčenlivosti, a které se příslušná smluvní dozvěděla v souvislosti s plněním smlouvy.
 5. Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nebude považovat zpřístupnění smlouvy a/nebo dokumentů či informací s ní souvisejících či důvěrných informací nezávislému auditorovi či auditorské společnosti, případně právním poradcům příslušné smluvní strany, orgánu, který k tomu má právo ze zákona nebo interním auditorům. Pokud však osoby uvedené v tomto odstavci zpřístupní předaný dokument či důvěrnou informaci jiné osobě, či jinak poruší povinnost mlčenlivosti bez souhlasu smluvní strany, o jejíž důvěrnou informaci se jedná, odpovídá za takové zpřístupnění ta smluvní strana, jež jim takové informace poskytla.

Čl. 6.

Odpovědnost za škodu a sankční ujednání

 1. Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou uživateli při nesprávném užívání software. Poskytovatel neodpovídá za správnost obsahu zakázek (objednávek) zaevidovaných uživatelem v uživatelském úč­tu.
 2. Uživatel je povinen uhradit poskytovateli smluvní pokutu v případě porušení některé z povinností uvedených v čl. 2. obchodních podmínek (s výjimkou povinnosti uvedené v čl. 2. odst. 7. obchodních podmínek), a to ve výši 50.000,– Kč za každý případ porušení.
 3. Uživatel je povinen uhradit poskytovateli smluvní pokutu v případě porušení povinnosti stanovené v čl. 2. odst. 8. obchodních podmínek, a to ve výši 200.000,– Kč za každý případ porušení.
 4. Uživatel je povinen uhradit poskytovateli smluvní pokutu v případě porušení povinnosti mlčenlivosti stanovené v čl. 5. obchodních podmínek, a to ve výši 50.000,– Kč za každý případ porušení.
 5. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů od doručení výzvy k její úhradě uživateli. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčena povinnost uživatele k náhradě škody způsobené porušením jeho povinnosti.
 6. V případě zjištění porušení povinností uživatele stanovených v čl. 2., čl. 3. a čl. 5. obchodních podmínek, je poskytovatel oprávněn uživateli zablokovat uživateli přístup do uživatelského účtu.

Čl. 7.

Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Uživatel doručuje poskytovateli korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Poskytovatel doručuje uživateli korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo ve smlouvě.
 3. Pro případ, že smluvní strany využijí k doručování písemností poskytovatele poštovních služeb, sjednávají smluvní strany náhradní způsob doručení. Jestliže se prostřednictvím pošty nepodaří doručit písemnost určenou do vlastních rukou druhé smluvní straně na její adresu pro doručování uvedenou v uživatelském účtu, smlouvě nebo těchto obchodních podmínkách, považuje se písemnost za doručenou třetím dnem ode dne jejího odeslání, i když se o tom adresát nedozvěděl.

Čl. 8.

Ochrana osobních údajů

 1. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů.

Čl. 9.

Závěrečná ujednání

 1. Veškerá ujednání mezi poskytovatelem a uživatelem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Uživatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 3. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.11.2022.